Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

*

Zarządzeniem nr 72/2016 z dnia 10 marca 2016 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Ożary w granicach działki nr 403 o pow. 0,72 ha, poz. rej. G. 338, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065159/3. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze. Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 20 kV.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 17.620,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia złotych),

Minimalne postąpienie wynosi: 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 1.770,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2016 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 12 kwietnia 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem nr 73/2015 z dnia 10 marca 2016 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ożary w granicach działki nr 485/3 o pow. 0,3000 ha, poz. rej. G. 338, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065159/3.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR3.3” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej. Teren objęty jest strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 50.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych)  plus podatek VAT 23 %,

Minimalne postąpienie wynosi: 510,00 zł (słownie: pięćset dziesięć  złotych),

Wadium wynosi: 5.050,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 12 kwietnia 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem nr 74/2016 z dnia 10 marca 2016 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ożary w granicach działki nr 469/5 o pow. 0.27 ha, poz. rej. G. 338, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065159/3. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest w części symbolem „R1” o funkcji podstawowej:  tereny rolnicze (ok. 39%) oraz w części symbolem „MR3.3” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej (ok. 61%).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 39.000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), w tym:

– na cele rolne  2.650,00 zł  kwota zwolniona z podatku VAT

– na tereny zabudowy 36.350,00 plus podatek VAT 23%.

Minimalne postąpienie wynosi: 390,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 3.900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 12 kwietnia 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem nr 75/2016 z dnia 10 marca 2016 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II  w granicach działki nr 319/1 o pow. 0,0883 ha, poz. rej. G. 4, AM – 10, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061810/7.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MN5.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren objęty jest strefą ochrony krajobrazu kulturowego. Na nieruchomości znajduje się ogrodzenie, elementy małej architektury oraz drewniane zabudowania gospodarcze, które nie były przedmiotem wyceny.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 30.280,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych)  plus podatek VAT 23 %,

Minimalne postąpienie wynosi: 310,00 zł (słownie: trzysta dziesięć  złotych),

Wadium wynosi: 3.030,00 zł (słownie: trzy tysiące trzydzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 12 kwietnia 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem nr 76/2016 z dnia 10 marca 2016 r. ogłoszono II publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Topola w granicach działki nr 442/7 o pow. 5.7962 ha, poz. rej. G. 216, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW SW1Z/00065596/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „U5.4” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy usługowej – usługi turystyki i rekreacji. Przez teren działki przebiega obszar zieleni wewnętrznej wyłączony z lokalizacji zabudowy oraz granica obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej. Nieruchomość zlokalizowana jest bezpośrednio przy zbiorniku wodnym „Topola”.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 821.620,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dwadzieścia złotych) plus podatek VAT w obowiązującej wysokości.

Minimalne postąpienie wynosi: 8.220,00 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych),

Wadium wynosi: 82.170,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt złotych),

Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Postępowania dotyczące nieruchomości Gminy Kamieniec Ząbkowicki_16_03_15_01

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 13 maja 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem nr 77/2016 z dnia 10 marca 2016 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem schroniska młodzieżowego o pow. użytkowej 474,60 m2 (parter o pow. 254,40 m2, piętro o pow. 220,20 m2) położonej w obrębie Starczów nr 43 w granicach działki nr 73 o pow. 0,7678 ha, poz. rej. G. 411, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061665/5Nieruchomość obciążona jest umową użyczenia z możliwością wypowiedzenia w każdym terminie.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „U1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 442.130,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące sto trzydzieści złotych),

Minimalne postąpienie wynosi: 4.430,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta trzydzieści złotych),

Wadium wynosi: 44.220,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Postępowania dotyczące nieruchomości Gminy Kamieniec Ząbkowicki_16_03_15_02

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 13 maja 2016 r. (wpłacając wadium należy podać  imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.