Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

^

Zarządzeniem nr 193/2018 z dnia 09.08.2018 r. wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Starczów w granicach działki nr 73 o pow. 0,7678 ha, stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 09.08.2018 r. do dnia 30.08.2018 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość.

^