Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki. 

*

Zarządzeniem nr 190/2015 z dnia 26.06.2015r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 176/11 o pow. 0,0030 ha, AM – 11, poz. rej. G. 687, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1Z/00046629/0.

Na działkach nr 176/4 i 216 zostanie ustanowiona bezterminowa i nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez te działki na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 176/11. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MU1.2”, gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej i usługowej. Teren objęty strefą ochrony krajobrazu kulturowego. Działka leży w granicach zasięgu wód powodziowych 1%.

Z uwagi na fakt, że w/w nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, przetarg został ograniczony do właścicieli/współwłaścicieli działek bezpośrednio graniczących z w/w nieruchomością.

Osoby zainteresowane nabyciem opisanej nieruchomości zobowiązane są do pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 23 lipca 2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 pokój nr 18.

Niniejsze zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że uczestnik przetargu jest właścicielem/ współwłaścicielem działki sąsiedniej.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniu 29 lipca 2015 roku.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 12.490,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych)         

Minimalne postąpienie wynosi – 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych).

Wadium wynosi – 1.250,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2015 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 1.250,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 23 lipca 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 74/8162-016 lub 74/8162-029.