Zbiornik „Topola” zlokalizowany jest w gminie Kamieniec Ząbkowicki w km 97+700 Nysy Kłodzkiej, jako kolejny element w jej kaskadzie obok dotychczas funkcjonujących zbiorników Otmuchów i Nysa.

Jest zbiornikiem wielozadaniowym i służy: ochronie przeciwpowodziowej, poprawie zaopatrzenia w wodę, alimentacji rzeki Odry, wykorzystaniu energetycznemu wód Nysy Kłodzkiej oraz turystyce i rekreacji. Wybudowany został w skojarzeniu z eksploatacją kruszywa, jako forma rekultywacji terenu poeksploatacyjnego i jego zagospodarowania dla potrzeb gospodarki wodnej.

Pojemność zbiornika 28 mln m3. Stała rezerwa powodziowa wynosi 4,6 mln m3, rezerwa forsowana 6,3 mln m3, łącznie więc pojemność zbiornika Topola do dyspozycji ochrony przeciwpowodziowej wynosi 10,9 mln m3.

Połączony jest ze zbiornikiem „Kozielno”. Realizację obu zbiorników rozpoczęto w 1986 r. Po katastrofalnej powodzi 1997 r. budowa zbiorników stała się elementem Narodowego Programu Odbudowy i Modernizacji jako priorytetowe zadania resortu środowiska w zakresie budowy zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Razem ze zbiornikami „Nysa” i „Otmuchów” tworzą zespół zbiorników wielozadaniowych wchodzących w skład systemu ochrony powodziowej doliny Odry.

Obydwa zbiorniki, w sposób naturalny wkomponowano w dolinę Nysy Kłodzkiej. Znaczna i piękna powierzchnia lustra wody podnosi walory krajobrazowe tego regionu, a rodzący się nowy ekosystem wodny wzbogaca naturalne środowisko przyrodnicze. Dodatkowo utworzona tu wyspa, dając nowe siedlisko, sprzyja rozwojowi populacji ptactwa wodnego oraz stanowi miejsce odpoczynku ptaków przelotnych. Zbiorniki wyposażono w nowoczesne przepławki dla ryb w formie wielokomorowego, kaskadowego przejścia oraz w kanalizację wodno-ściekową.

ZOBACZ LOKALNY SYSTEM OSŁONY PRZECIWPOWODZIOWEJ