Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

=

Zarządzeniem nr 353/2016 z dnia 04 listopada 2016 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie niezabudowana położona w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I  w granicach działki nr 204/5 o pow. 1.4393 ha, poz. rej. G. 834, AM – 17, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00058972/6.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest w części symbolem „R1” o funkcji podstawowej:  tereny rolnicze (ok. 99,25%) oraz w części symbolem „MN3.1” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (ok. 0,75%). Przez teren działki przebiega główna sieć wodociągowa Ø200 mm oraz elektroenergetyczna linia napowietrzna 20 kV – istniejąca i projektowana. Ponadto na działce zlokalizowane są betonowe słupy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 105.980,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych), w tym:

  • na cele rolne  105.185,15 zł  kwota zwolniona z podatku VAT,
  • na tereny zabudowy 794,85 plus podatek VAT 23%.

Minimalne postąpienie wynosi: 1.060,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 10.600,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2016 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 6 grudnia 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.