Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

&

Zarządzeniem nr 186/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Starczów w granicach działki nr 27/2 o pow. 0,2400 ha, poz. rej. G. 415, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061739/5.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR2.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej. Teren objęty jest strefą obserwacji archeologicznej i strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 37.690,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych)  plus podatek VAT 23 %,

Minimalne postąpienie wynosi: 380,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 3.770,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 5 września 2018 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

&

Zarządzeniem nr 187/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ożary w granicach działki nr 192/4 o pow. 0,6800 ha, poz. rej. G. 338, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065159/3. Nieruchomość wolna jest od wszelkich zobowiązań i roszczeń na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 20.160,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt złotych),

Minimalne postąpienie wynosi: 210,00 zł (słownie: dwieście dziesięć złotych),

Wadium wynosi: 2.020,00 zł (słownie: dwa tysiące dwadzieścia złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 5 września 2018 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

&

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.