Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

^^^

Zarządzeniem Nr 181/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Chałupki w granicach działki nr 259

Zarządzeniem Nr 182/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Chałupki w granicach działki nr 263.

^^^

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 27.06.2019 roku do dnia 18.07.2019 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się w/w nieruchomość.