Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

*

Zarządzeniem nr 377/2016 z dnia 08 grudnia 2016 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w obrębie Doboszowice Nr 94/6 w granicach działki nr 664 o pow. 0.39 ha, poz. rej. G. 3, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00066471/3. Lokal położony jest na I piętrze i składa się z 3 pokoi, kuchni, 2 przedpokoi i 2 łazienek/Wc o pow. użytkowej 151,34 m2.  Udział w gruncie oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynosi 2964/10000 cz. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 105.310,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy trzysta dziesięć złotych),

Minimalne postąpienie wynosi: 1.060,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt złotych), 

Wadium wynosi: 10.540,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych).

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/151/05 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 21.12.2005 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 29, poz. 413 z dnia 09 lutego 2006 roku w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „1MW”, gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 stycznia 2017 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości nie później niż do dnia 10 stycznia 2017 roku na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śląskie O/ Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002 (dowód wpłaty powinien zawierać numer działki i miejscowość w której położona jest dana nieruchomość).

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19  lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.