Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

**

Zarządzeniem Nr 280/2021 z dnia 12 października 2021 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 394/3.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 12.10.2021 roku do dnia 02.11.2021 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.

**

Zarządzeniem nr 281/2021 z dnia 12 października 2021 r. ogłoszono publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami gospodarczymi o łącznej pow. zabudowy 27 m2 i łącznej pow. użytkowej 21,50 m2, położona w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 527/26 o pow. 0,0094 ha, AM – 5, poz. rej. G. 653, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1Z/00042512/9.

Nieruchomość wolna jest od wszystkich roszczeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MW2.1” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Z uwagi na fakt, że w/w nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, przetarg został ograniczony do właścicieli/współwłaścicieli budynku nr 42 przy ul. Kolejowej w Kamieńcu Ząbkowickim. Osoby zainteresowane nabyciem opisanej nieruchomości zobowiązane są do pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 10 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5.470,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych)
  • Minimalne postąpienie wynosi: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych).
  • Wadium wynosi: 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 10 listopada 2021 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

**

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20, 19 – nr telefonu: 729057859 / 729057846.