Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

*

Zarządzeniem nr 124/2016 z dnia 11.04.2016 r. ogłoszono III publiczny przetargu ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Byczeń w granicach działki nr 13/3 o pow. 2,1900 ha, poz. rej. G. 133, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065712/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny rolnicze. Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 20kV oraz główna sieć wodociągowa istniejąca i projektowana.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 80 780,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych),

Minimalne postąpienie wynosi: 810,00 zł (słownie: osiemset dziesięć złotych),

Wadium wynosi: 8.080,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2016 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 17 maja 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki ).

*

Zarządzeniem nr 125/2016 z dnia 11.04.2016 r. ogłoszono II publiczny przetargu ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Byczeń w granicach działki nr 300/1 o pow. 1,5900 ha, poz. rej. G. 133, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065712/8. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze oraz symbolem „PE1” o funkcji podstawowej: tereny odkrywkowej eksploatacji górniczej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 66 120,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych),

Do części przeznaczonej pod eksploatację górniczą zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości:

  • tereny rolnicze (61,5%) – 40.663,80 zł kwota zwolniona z podatku VAT.
  • tereny pod eksploatację górniczą (38,5%) – 25.456,20 zł + podatek VAT 23%.

Minimalne postąpienie wynosi: 670,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 6.620,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 17 maja 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem nr 126/2016 z dnia 11.04.2016 r. ogłoszono IV publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Topola w granicach działki nr 259 o pow. 1.3500 ha, poz. rej. G. 216, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065596/8. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej:  tereny rolnicze (ok. 70,63%) oraz symbolem „U5.4” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy usługowej – usługi turystyki i rekreacji (ok. 29,37%).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 88 710,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć złotych), w tym:

  • na cele rolne  34.561,00 zł  kwota zwolniona z podatku VAT
  • na cele usługowe 54.149,00 plus podatek VAT 23%.

Minimalne postąpienie wynosi: 890,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 8.880,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 17 maja 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem nr 127/2016 z dnia 11.04.2016 r. ogłoszono III publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 198/4 o pow. 0,1856 ha, poz. rej. G. 288, AM – 4, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00049084/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.3” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej i symbolem „KD Z2 3178D” o przeznaczeniu podstawowym: tereny dróg publicznych. Na terenie działki znajduje się obszar zieleni wewnętrznej wyłączony z lokalizacji obiektów budowlanych oraz przebiega główna sieć wodociągowa Ø200 mm.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 35 270,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych)  plus podatek VAT 23 %,

Minimalne postąpienie wynosi: 360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt  złotych),

Wadium wynosi: 3.530,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset trzydzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 17 maja 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem nr 128/2016 z dnia 11.04.2016 r. ogłoszono III publiczny przetargu ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 144 o pow. 0,3149 ha, poz. rej. G. 101, AM – 4, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061813/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR2.3” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej (około 93%), symbolem „WS’ o przeznaczeniu podstawowym: tereny wód powierzchniowych śródlądowych (około 6%) i symbolem „KD Z2 3178D” o przeznaczeniu podstawowym: tereny dróg publicznych (około 1%).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 101 400,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy czterysta złotych)  plus podatek VAT 23 %,

Minimalne postąpienie wynosi: 1 020,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia  złotych),

Wadium wynosi: 10 140,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto czterdzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 17 maja 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.