Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

*

Zarządzeniem nr 158/2015 z dnia 21.05.2015 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 233/4 o pow. 0,2340 ha, poz. rej. G. 101, AM – 6, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061813/8.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 9.650,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi – 100,00 zł

Wadium wynosi – 970,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce) w wysokości 970,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 19 czerwca 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższe informacje pod nr telefonu 74/8162-016 lub 8162-029.

*

Zarządzeniem nr 159/2015 z dnia 21.05.2015 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Chałupki w granicach działki nr 115 o pow. 1,0100 ha, poz. rej. G. 63, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061276/1.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 34.450,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi – 350,00 zł

Wadium wynosi – 3.450,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce) w wysokości 3.450,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 19 czerwca 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższe informacje pod nr telefonu 74/8162-016 lub 8162-029.

*

Zarządzeniem nr 162/2015 z dnia 22.05.2015 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Starczów w granicach działki nr 1/5 o pow. 0.06 ha, poz. rej. G. 415, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061739/5.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2015 r.

Nieruchomość wolna jest od pozostałych obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2.580,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych).

Wadium wynosi – 260,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 1 lipca 2015 r. o godz. 0900 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 260,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 24 czerwca 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 74/8162-016 lub 8162-029.

*

Zarządzeniem nr 163/2015 z dnia 22.05.2015 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Starczów w granicach działki nr 96/2 o pow. 0.2673 ha, poz. rej. G. 415, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061739/5.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2015 r. Nieruchomość wolna jest od pozostałych obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej:  tereny rolnicze (ok. 47,16%) oraz symbolem „MR1.2” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej (ok. 52,84%). Teren objęty strefą obserwacji archeologicznej i strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 16.550,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy  pięćset pięćdziesiąt złotych).

w tym:

– na cele rolne (ok.47,16%) 7.804,98 zł  kwota zwolniona z podatku VAT

– na tereny zabudowy (ok. 52,84%) 8.745,02 zł plus podatek VAT 23%.

Minimalne postąpienie wynosi – 170,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt złotych).

Wadium wynosi – 1.700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 1 lipca 2015 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 1.700,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 24 czerwca 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 74/8162-016 lub 8162-029.

*

Zarządzeniem nr 164/2015 z dnia 22.05.2015 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Starczów w granicach działki nr 262/2 o pow. 0,06 ha, AM – 2, poz. rej. G. 415, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1Z/00061739/5.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe tereny rolnicze. Z uwagi na fakt, że w/w nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, przetarg został ograniczony do właścicieli/współwłaścicieli działek bezpośrednio graniczących z w/w nieruchomością.

Osoby zainteresowane nabyciem opisanej nieruchomości zobowiązane są do pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 24 czerwca 2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 pokój nr 18.

Niniejsze zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że uczestnik przetargu jest właścicielem/ współwłaścicielem działki sąsiedniej.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniu 30 czerwca 2015 roku.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2.380,00 zł.                

Minimalne postąpienie wynosi – 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych).

Wadium wynosi – 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 1 lipca 2015 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 240,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 24 czerwca 2015 r. (wpłacając wadium należy podać  imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 74/8162-016 lub 8162-029.