Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

#

Zarządzeniem nr 181/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Topola w granicach działki nr 442/7 o pow. 5.7962 ha, poz. rej. G. 216, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy
w Ząbkowicach Śląskich prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW SW1Z/00065596/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „U5.4” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy usługowej – usługi turystyki i rekreacji.  Przez teren działki przebiega obszar zieleni wewnętrznej wyłączony z lokalizacji zabudowy oraz granica obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej. Nieruchomość zlokalizowana jest bezpośrednio przy zbiorniku wodnym „Topola”.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 816.990,00 zł (słownie: osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) + podatek VAT w obowiązującej wysokości,

Minimalne postąpienie wynosi: 8.170,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 81.700,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 30 sierpnia 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

#

Zarządzeniem nr 177/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Chałupki w granicach działki nr 115 o pow. 1,0100 ha, poz. rej. G. 63, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061276/1. Nieruchomość wolna jest od wszelkich zobowiązań i roszczeń na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 36.560,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych).

Minimalne postąpienie wynosi: 370,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 3.660,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2017 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 27 lipca 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

#

Zarządzeniem nr 178/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Topola w granicach działki nr 259 o pow. 1.3500 ha, poz. rej. G. 216, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065596/8. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej:  tereny rolnicze (ok. 70,63%) oraz symbolem „U5.4” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy usługowej – usługi turystyki i rekreacji (ok. 29,37%).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 90.490,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych),

w tym:

– na cele rolne  35.354,44 zł  kwota zwolniona z podatku VAT

– na cele usługowe 55.135,56 plus podatek VAT 23%.

Minimalne postąpienie wynosi: 910,00 zł (słownie: dziewięćset dziesięć złotych),

Wadium wynosi: 9.050,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 27 lipca 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

#

Zarządzeniem nr 179/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II  w granicach działki nr 319/1 o pow. 0,0883 ha, poz. rej. G. 4, AM – 10, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061810/7.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MN5.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren objęty jest strefą ochrony krajobrazu kulturowego. Na nieruchomości znajduje się ogrodzenie, elementy małej architektury oraz drewniane zabudowania gospodarcze, które nie były przedmiotem wyceny.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 29.040,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści złotych)  plus podatek VAT 23 %,

Minimalne postąpienie wynosi: 300,00 zł (słownie: trzysta  złotych),

Wadium wynosi: 2.910,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziesięć złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 27 lipca 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

#

Zarządzeniem nr 180/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 250,30 m², pow. zabudowy 310 m² i kubaturze 2050 m³, położona w obrębie Pomianów Górny w granicach działki nr 24 o pow. 0,1740 ha, poz. rej. G. 95, AM-1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00053140/0.

Teren i obiekt położony w odległości około 200 m od  zbiorników wodnych „TOPOLA  i KOZIELNO” przy drodze Kamieniec Ząbkowicki – Paczków.  Budynek położony na w/w nieruchomości znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Ponadto dla w/w nieruchomości została wydana Decyzja Nr 80/2014 z dnia 01 kwietnia 2014 r. na rozbiórkę budynku gospodarczego.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest w części symbolem „U4.3” (około 80,97%) o funkcji podstawowej: tereny zabudowy usługowej komercyjnej – projektowane i w części symbolem „R1” (około 19,03%) o przeznaczeniu podstawowym: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 40.250,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych),

Minimalne postąpienie wynosi: 410,00 zł (słownie: czterysta dziesięć złotych),

Wadium wynosi: 4.030,00 zł (słownie: cztery tysiące trzydzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 27 lipca 2017 r. (wpłacając wadium należy podać nr działki).

#

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.