Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki ogłasza pierwszy przetarg ofertowy ograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki przy ul. Zamkowej
w granicach działki 679/46 o łącznej powierzchni 1,8529 ha. Numer Księgi Wieczystej KW SWIZ00069626/6.

Powyższa nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielofunkcyjnym hali sportowej, część przeznaczona do dzierżawy o powierzchni 88,23 m² na potrzeby prowadzenia działalności zdrowotno-rehabilitacyjnej co najmniej w postaci: gabinetów fizjoterapii, masażu i rehabilitacji wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi – jako „Gminne Centrum Rehabilitacji’’.

Okres obowiązywania umowy dzierżawy: Czas nieokreślony.

Obciążenia nieruchomości: podmiot przetargu jest wolny od zobowiązań i obciążeń.

Przeznaczenie nieruchomości: prowadzenie rehabilitacji medycznej, poradni specjalistycznych, podstawowej opieki zdrowotnej.

 • Cena wywoławcza: roczny czynsz dzierżawny: 1,00 zł za 1 mkw. + podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 • Wysokość wadium: wadium wynosi 100,00 złotych płatne w terminie do 26 listopada 2020 roku.

Zainteresowanych niniejszym przetargiem zapraszamy do składania pisemnych ofert w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 pokój nr 10 (sekretariat) w terminie do dnia 26 listopada 2020r. 15:30 z dopiskiem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości w celu wykonywania świadczeń medycznych”.

Przetarg odbędzie się 3 grudnia 2020 r. – godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26, sala nr 13.

Pisemna oferta powinna zawierać:

 • Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę jeżeli oferent jest przedsiębiorcą.
 • Datę sporządzenia oferty.
 • Aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 • Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 • Oferowaną kwotę czynszu dzierżawnego, nie mniej jednak niż 1,00 zł za 1 m² netto rocznie.
 • Dowód wpłacenia wadium.
 • Zaświadczenie z Urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowej i zaświadczenie z ZUS lub KRUS o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Oświadczenie o akceptacji ramowego projektu umowy dzierżawy,
 • Oświadczenie o braku zadłużenia wobec Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz jednostek podległych Gminie Kamieniec Ząbkowicki.
 • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, wystawione ni wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składani ofert.
 • Plan i termin zagospodarowania przedmiotu przetargu.
 • Opis planowanych inwestycji poprawiających infrastrukturę obiektu wraz ze wskazaniem ich wartości
  w poszczególnych latach kalendarzowych.

Szczegółowe warunki przetargu oraz sposób ich oceny:

 • Wadium powinno być wpłacone na konto Urzędu Gminy numer: 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002 BS oddział Kamieniec Ząbkowicki najpóźniej do dnia 26 listopada 2020 r.
 • Szczegółowych informacji dotyczących dzierżawy przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 lub tel: 729057846.