.Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim bierze udział w realizacji projektu pn. Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim.  

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu KULTURA Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Działanie 1: Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, poddziałanie 1.1.: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego.

Lider projektu z Polski: Gmina Kamieniec Ząbkowicki – gmina zajmuje się kierowaniem podstawowymi rodzajami działalności publicznej, jest właścicielem kompleksu pałacowo- parkowego im. Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim.

Partner z Polski: Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim – instytucja kultury, która kompleksowo realizuje zadania z obszaru kultury, takie jak tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury, prowadząc działalność m.in. w Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim.

Partner z Państwa-Darczyńcy: Fjellugla Kompetanse AS. Norwegia – organizacja non-profit specjalizująca się w prowadzeniu kursów i szkoleń dla dorosłych m.in. z dawnych technik rzemiosła.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

 • Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz budowlane, rewaloryzację parteru Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim – prace konserwatorskie malowideł krużgankowych a także prace dotyczące odtworzenia pierwotnej kompozycji tarasów ze wszystkimi elementami wystroju (m.in. rzeźbą ogrodową, pergolami, historycznymi nasadzeniami).
 • Oferta kulturalna i edukacyjna – liczne wydarzenia kulturalne, skierowane do różnorodnych grup odbiorców (m.in. działalność wystawiennicza, imprezy plenerowe, festiwale, przeglądy sztuki i rzemiosła, wykłady, pokazy, prezentacje, koncerty, których celem jest edukacja kulturowa i animacja przedsiębiorczości kulturalnej).
 • Szkolenia związane z zakresem projektu – zorganizowane zostaną szkolenia dla pracowników Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim oraz pracowników Gminy oraz szkolenia dla społeczności lokalnej i otoczenia instytucjonalno-biznesowego (m.in. z zakresu przedsiębiorczości kulturalnej, zarządzania dziedzictwem kulturowym).
 • Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego.
 • Promocja i informacja na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Partner polski – Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim – wspiera Lidera projektu w następujących zadaniach:

 • Partner jako samorządowa instytucja kultury Gminy Kamieniec Ząbkowicki (organizowana prze Lidera projektu) zarządza obiektem kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim na zasadzie porozumienia.
 • Partner prowadzi wszelkie czynności organizacyjne i administracyjne związane z zarządzaniem oraz udostępnianiem do zwiedzania obszaru kompleksu.
 • Partner organizacyjnie i merytorycznie wspierać będzie Lidera projektu w przeprowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych projektu.
 • Partner polski odpowiedzialny będzie za realizacje programu edukacyjnego i kulturowego, zapewni wsparcie merytoryczne i organizacyjne.
 • Pracownicy instytucji Partnera będą brać udział w szkoleniach w ramach Projektu.

Partner Projektu Fjellugla Kompetanse AS partycypować będzie w realizacji tzw. działań „miękkich” w Projekcie:

 • Partner odpowiedzialny będzie za zorganizowanie szkoleń dla przewodników oraz animatorów kultury w Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim oraz Gminnym Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim. Szkolenia m.in. z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, konserwacji i wykorzystania obiektów zabytkowych, sposobu funkcjonowania instytucji, realizacji oferty kulturalnej i współpracy z lokalną społecznością.
 • Odbędzie się robocza, studyjna wizyta edukatorów w siedzibie Partnera oraz rewizyta w Polsce, podczas których w praktyce wykorzystana zostanie nabyta wiedza i umiejętności animatorów.
 • Partner podzieli się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami z Liderem Projektu dzięki czemu rozwinie się międzynarodowa współpraca na polu kultury. Dzięki konsultacjom z partnerem w zakresie m.in. nowoczesnych metod zarządzania, kreatywnego rozwoju na obszarach wiejskich i sposobów budowania oferty dla różnych grup odbiorców, zostanie utworzony program edukacyjny instytucji oraz model biznesowy pozwalający budować sieć lojalnych turystów i gości pałacu.

EFEKTY PROJEKTU

 • Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego przyczyni się do zachowania i odnowy walorów krajobrazu kulturowego Kamieńca Ząbkowickiego wprowadzenia nowych funkcji kultowych i edukacyjnych stanowiących atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu i uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 • Projekt rewitalizacji ogrodu i prace dostosowawcze w pałacu, dopełnione wyczerpującą ofertą kulturalną, pobudzą lokalną turystykę i będą istotnym mechanizmem rozwoju gminy.
 • Po zakończeniu realizacji projektu zakłada się dalszą współpracę z Partnerem projektu w zakresie realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej.

www.eeagrants.org

www.gov.pl/kultura

Lider Projektu: www.kamienieczabkowicki.eu

Wsparcie udzielone z programu KULTURA Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonejkonkurencyjnej sprzyjającej integracji społecznej.

 

 

.Międzynarodowy projekt realizowany w ramach Programu KULTURA Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Działanie 1: Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, poddziałanie 1.1.: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego.

Beneficjent: Gmina Kamieniec Ząbkowicki

Partner z Państwa-Darczyńcy: Fjellugla Kompetanse AS. Norwegia

Partner z Polski: Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim

ZAKRES PROJEKTU OBEJMUJE

 • Działania infrastrukturalne – prace na terenie Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim oraz w jego otoczeniu.
 • Działania miękkie – organizację szeroko zakrojonego programu edukacji kulturalnej; szkolenia.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

 • Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz budowlane, rewaloryzację parteru Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim – prace konserwatorskie malowideł krużgankowych a także prace dotyczące odtworzenia pierwotnej kompozycji tarasów ze wszystkimi elementami wystroju (m.in. rzeźbą ogrodową, pergolami, historycznymi nasadzeniami).
 • Oferta kulturalna i edukacyjna – liczne wydarzenia kulturalne, skierowane do różnorodnych grup odbiorców (m.in. działalność wystawiennicza, imprezy plenerowe, festiwale, przeglądy sztuki i rzemiosła, wykłady, pokazy, prezentacje, koncerty, których celem jest edukacja kulturowa i animacja przedsiębiorczości kulturalnej).
 • Szkolenia związane z zakresem projektu – zorganizowane zostaną szkolenia dla pracowników Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim oraz pracowników Gminy oraz szkolenia dla społeczności lokalnej i otoczenia instytucjonalno-biznesowego (m.in. z zakresu przedsiębiorczości kulturalnej, zarządzania dziedzictwem kulturowym).
 • Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego.
 • Promocja i informacja na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

W zakres projektu włączone są również działania realizowane z udziałem Partnera z Norwegii Fjellugla Kompetanse AS (organizacja non-profit specjalizująca się w prowadzeniu kursów i szkoleń dla dorosłych m.in. z dawnych technik rzemiosła), w szczególności:

Partner będzie partycypował w realizacji tzw. Działań „miękkich” w Projekcie:

 • Partner odpowiedzialny będzie za zorganizowanie szkoleń dla przewodników oraz animatorów kultury w Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim oraz Gminnym Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim. Szkolenia m.in. z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, konserwacji i wykorzystania obiektów zabytkowych, sposobu funkcjonowania instytucji, realizacji oferty kulturalnej i współpracy z lokalną społecznością.
 • Odbędzie się robocza, studyjna wizyta edukatorów w siedzibie Partnera oraz rewizyta w Polsce, podczas których w praktyce wykorzystana zostanie nabyta wiedza i umiejętności animatorów.
 • Partner podzieli się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami z Liderem Projektu dzięki czemu rozwinie się międzynarodowa współpraca na polu kultury. Dzięki konsultacjom z partnerem w zakresie m.in. nowoczesnych metod zarządzania, kreatywnego rozwoju na obszarach wiejskich i sposobów budowania oferty dla różnych grup odbiorców, zostanie utworzony program edukacyjny instytucji oraz model biznesowy pozwalający budować sieć lojalnych turystów i gości pałacu.

Partner polski – Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim – prowadzić będzie wszelkie czynności organizacyjne i admiracyjne jako instytucja zarządzająca obiektem Pałacu Marianny Orańskiej:

 • Partner polski odpowiedzialny będzie za realizacje programu edukacyjnego i kulturowego, zapewni wsparcie merytoryczne i organizacyjne.
 • Pracownicy instytucji Partnera będą brać udział w szkoleniach w ramach Projektu.

CEL PROJEKTU

 • Głównym celem projektu jest dostosowanie pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z ogrodami tarasowymi i parkiem do potrzeb zwiedzania oraz do realizacji szerszego niż dotychczas, programu kulturowego i edukacyjnego, przy jednoczesnym zachowaniu rangi zabytku.
 • Wszystkie działania realizowane w ramach projektu mają na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturowej Kamieńca Ząbkowickiego oraz zachowanie dziedzictwa kultowego.

EFEKTY PROJEKTU

 • Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego przyczyni się do zachowania i odnowy walorów krajobrazu kulturowego Kamieńca Ząbkowickiego wprowadzenia nowych funkcji kultowych i edukacyjnych stanowiących atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu i uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 • Projekt rewitalizacji ogrodu i prace dostosowawcze w pałacu, dopełnione wyczerpującą ofertą kulturalną, pobudzą lokalną turystykę i będą istotnym mechanizmem rozwoju gminy.

www.eeagrants.org

www.gov.pl/kultura

Wsparcie udzielone z programu KULTURA Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.