20 lutego 2015 r. o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kultury odbyła się VII sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki. W sesji wzięło udział 13 radnych, 2 radnych: Jacek Różycki i Bogumiła Niewczas byli nieobecni.

Rada jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji, oraz porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30.01.2015 roku.
 3. Aktualna sytuacja w zakresie życia socjalnego mieszkańców Gminy.
 4. Podjęcie uchwał.
 5. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
 6. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Głównym tematem sesji była aktualna sytuacja w zakresie życia socjalnego mieszkańców Gminy. Na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej osobom i rodzinom w celu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, którego działalność oparta jest na realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o systemie oświaty w części dotyczącej pomocy materialnej dla uczniów, ustawy o dodatkach mieszkaniowych i energetycznych, ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej oraz Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

O pomoc mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej tj.:

 • trudna sytuacja życiowa
 • trudna sytuacja finansowa

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ UZYSKUJĄ OSOBY, KTÓRYCH

miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być wyższy od kwoty unormowanej  ustawą o pomocy społecznej, jest to kwota dla osoby samotnie gospodarującej kwota 542 zł, dla osoby w rodzinie – 456 zł

W ramach ustawy o pomocy społecznej udzielono

 • 393 świadczenia w postaci zasiłków stałych obejmując pomocą 39 rodzin. Zasiłek stały przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Wydatkowana kwota to 169 711 zł (zadanie własne gminy w całości finansowane jest z budżetu państwa). Za osoby pobierające zasiłki stałe i nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym GOPS opłaca składki zdrowotne. W minionym roku 32 osoby były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym- łączny koszt składek to kwota 13 848 zł. jest to zadanie własne, środki pochodzą z Budżetu Państwa
 • Udzielono 426 świadczeń w postaci zasiłków okresowych dla 101 rodzin, wydatkując kwotę 148 479 zł. Zasiłki przyznawane były w szczególności z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności, środki pozyskane z budżetu państwa
 • W roku 2014 wypłacono 1114 świadczeń w postaci zasiłków celowych, które przyznawane były w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych tj. żywność, leki, opłaty za leczenie, zakup opału, dopłaty do energii elektrycznej, odzież i obuwie itp.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach przyznawane były zasiłki celowe specjalne. W roku 2014 przyznano 44 zasiłki  specjalne dla 35 rodzin, łączny koszt zasiłków celowych to kwota 235 931 zł.
 • w celu zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej oraz kontaktu z otoczeniem dla 12 osób świadczone były usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Usługami obejmowane są osoby, które z powodu wieku choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób trzecich, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemożliwości zapewnienia jej przez rodzinę. Na tą formę pomocy wydatkowana była kwota 40 581 zł, są to środki pochodzące z budżetu gminy.
 • Na terenie gminy dla 4 dzieci z autyzmem świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z zaleceniami lekarza psychiatry

Świadczone są one przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym (np. przez logopedę, pedagoga, terapeutę zajęciowego w zależności od zaleceń).

Jest to zadanie zlecone, finansowane z budżetu Państwa- wydatki poniesione to 40 800 zł.

 • w przypadkach osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku, a dla których zapewniana przez rodzinę czy GOPS opieka jest niewystarczająca – kierowane są do Domów Pomocy Społecznej. W 2014 roku 8 mieszkańcom gmina dofinansowała pobyt w DPS- ie. Łączna kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 178 323 zł w całości są to środki pochodzące z budżetu gminy.

W ramach ustawy o pomocy społecznej łączna pomoc w skali roku 2014, która trafiła do osób i rodzin potrzebujących wyniosła 827 673 zł, z tego środki z budżetu gminy to kwota 454 835 zł.

Przystąpiono do głosowania uchwały dot. wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki. ZA podjęciem uchwały głosowało 11 radnych (R. Bierut, L. Koper, P. Glina, E. Cwek,  A. Ciapka, M. Syposz, M. Gnaczy, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz, A. Smędzik), 2 radnych WSTRZYMAŁO SIĘ od głosu (M. Kacik, E. Szulin), jedna Radna NIEOBECNA (B. Niewczas). Tym samym przyjęto Uchwałę Nr VII/22/2015 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.  

Kolejna uchwała dotyczyła wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki. ZA podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych (R. Bierut, L. Koper, P. Glina, M. Kacik, B. Niewczas, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, M. Gnaczy, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz, A. Smędzik, E. Szulin), jedna Radna NIEOBECNA (B. Niewczas). Przyjęto Uchwałę Nr VII/23/2015 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Trzecia uchwała dotyczyła sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach parku kulturowego w Kamieńcu Ząbkowicki góra zamkowa, dolina Budzówki i Nysy Kłodzkiej. Po przystąpieniu do głosowania ZA podjęciem uchwały głosowało 6 radnych (R. Bierut, L. Koper, M. Kacik, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz), 7 radnych WSTRZYMAŁO SIĘ od głosu (P. Glina, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, M. Gnaczy, A. Smędzik, E. Szulin), 1 radna NIEOBECNA (B. Niewczas). Uchwała Nr VII/24/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach parku kulturowego w Kamieńcu Ząbkowicki góra zamkowa, dolina Budzówki i Nysy Kłodzkiej.

Po podjęciu uchwał, podjęto wniosek formalny o głosowaniu nad kolejnym projektem uchwały w sprawie powołania nowego członka Komisji Rewizyjnej. Na kandydata wyznaczono Pana Lucjana Kopra. Podjęto głosowanie. ZA opowiedziało się 4 radnych (R. Bierut, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz), PRZECIW było 8 radnych (P. Glina, M. Kacik, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, M. Gnaczy, A. Smędzik, E. Szulin), od głosu WSTRZYMAŁ SIĘ 1 radny (L. Koper), 1 radna NIEOBECNA (B. Niewczas).

Po wysłuchaniu wolnych wniosków zakończona została VII sesja Rady Gminy. Przebieg VII sesji Rady Gminy można także obejrzeć w wersji video.