We wtorek 29 grudnia 2015 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim odbędzie się 18. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 11.2015 r.
 3. Zatwierdzenie Budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2016.
 4. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwał:
 • uchwała wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015,
 • uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015,
 • uchwała w sprawie zmiany stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieńcu Ząbkowickim,
 • uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki,
 • uchwała w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2016,
 • uchwała w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego z budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki,
 • uchwała w sprawie ustalenia jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieńcu Ząbkowickim,
 • uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamieniec Ząbkowicki na lata 2015 – 2020,
 • uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy na lata 2016 – 2020,
 • uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim,
 • uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Kamieniec Ząbkowicki,
 • uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok,
 • uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy na 2016 r. Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz stałych Komisji Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

6. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.

7. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Ciapka