Połączone posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy – planowany porządek obrad:

  1. Spotkanie z przedstawicielem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  2. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2015 roku i sprawozdanie z pracy Gminnej  Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2015 roku.
  1. Sprawy różne.