Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytych w dniach 26 stycznia 2018 roku oraz 2 lutego 2018 roku.
  3. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy.
  4. Podjęcie uchwał:

– w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki,

– w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018,

– w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w 2018 roku,

– w sprawie przystąpienia Gminy Kamieniec Ząbkowicki do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich,

– w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

– w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

– w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Marii Kacik,

– w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z Okręgu Wyborczego Nr 6 w Kamieńcu Ząbkowickim Ryszarda Bieruta

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

6. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.

7. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.