Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28.04.2016 r.
  3. Działalność kulturalna na terenie Gminy, wypoczynek letni dzieci i młodzieży.
  4. Działalność sportowa na terenie Gminy.
  5. Podjęcie uchwał:

– w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

– w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

– w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/240/98 w sprawie nabycia na własność gminy nieruchomości gruntowych

– o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

– w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki

  1. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  2. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.