Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26.02.2016 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015.
 4. Ocena stanu dróg powiatowych i zamierzenia remontowe ZDP na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki
 5. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki,
 • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016,
 • w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamieniec Ząbkowicki,
 • w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Kamieniec Ząbkowicki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej,
 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki,
 • w sprawie ustalenia wysokości diet,
 • w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Kamieniec Ząbkowicki,
 • w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w Sołectwie Kamieniec Ząbkowicki I,
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim,
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim,
 • w sprawie uchylenia uchwały w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Doboszowice dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2016 roku,
 • w sprawie uchylenia uchwały w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Ożary dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2016 roku,
 • w sprawie uchylenia uchwały w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Kamieniec Ząbkowicki II dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2016 roku,
 • w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 • w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kamieniec Ząbkowicki środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2017.
 1. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
 2. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.