• Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę boiska piłkarskiego położonego w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II stanowiącego własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowej na czas określony tj. 10 lat. Przedmiotem przetargu jest boisko piłkarskie o wymiarach 55m x 100m o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z zapleczem szatniowo-socjalnym i higieniczno-sanitarnym zlokalizowane na części działki nr 334/4 o pow. ogólnej 3,0546 ha (Bz) poz. Rej. G.3, AM-7 dla której Sąd w Ząbkowicach Śląskich – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1Z/00061811/4. Przetarg odbędzie się w dniu 03 lipca 2024 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Ząbkowicka 26. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 600,00 zł netto + podatek VAT w obowiązującej wysokości. Minimalna wysokość postąpienia wynosi nie mniej jak 10,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 60,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002 (wpłacając wadium należy podać nazwę podmiotu/ imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu) w terminie do dnia 26 czerwca 2024 r. Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów. Dodatkowe informacji o przetargu udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim, przy ul. Ząbkowickiej 26, pokój nr 20, tel: 533605262.
  • Zarządzeniem Nr 133/2024 z dnia 24 maja 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Kolejowej 5/3. Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 24.05.2024 roku do dnia 14.06.2024 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się w/w nieruchomość.