Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

**

Zarządzeniem Nr 254/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Pomianów Górny w granicach działki nr 85/2.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 16.08.2021 roku do dnia 06.09.2021 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.

**