• Zarządzeniem Nr 35/2024 z dnia 13 lutego 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 174/1.
  • Zarządzeniem Nr 37/2024 z dnia 13 lutego 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 486/1.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 13.02.2024 roku do dnia 05.03.2024 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwach, na terenie których znajdują się w/w nieruchomości.