Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje o wykazaniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność gminy.

Zarządzeniem nr 274/2017 z dnia 19.09.2017 r. wykazano do sprzedaży w drodze przetargu  nieograniczonego nieruchomości położone w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działek nr 214/4, 214/6, 214/7, 214/8 o łącznej pow. 1,8105 ha, stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 19.09.2017 r. do dnia 10.10.2017 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość.