Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

*

Zarządzeniem nr 337/2017 z dnia 30.10.2017 r. ogłoszono III publiczny przetargu ustny nieograniczony (II przetarg 24.08.2017 r.) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 743/23 o pow. 0,3555 ha, poz. rej. G. 183, AM – 22, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065494/3.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „U7” o funkcji podstawowej:  tereny zabudowy usługowej oraz symbolem „KD D2” o funkcji podstawowej: tereny dróg publicznych. Teren objęty jest strefą ochrony krajobrazu kulturowego. Na terenie działki znajduje się obszar zieleni wewnętrznej wyłączony z lokalizacji zabudowy. Działka leży w granicach zasięgu wód powodziowych 1%.

Cena wywoławcza nieruchomości: 128.710,00 zł plus podatek VAT 23%,

Minimalne postąpienie wynosi: 1.290,00 zł,

Wadium wynosi: 12.880,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Wpłacenie wadium (w gotówce) w wysokości 12.880,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 5 grudnia 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki). Bliższe informacje pod nr telefonu 748162029.

*

Zarządzeniem nr 338/2017 z dnia 30.10.2017 r. ogłoszono II publiczny przetargu ustny nieograniczony (I przetarg 26.09.2017 r.) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ożary w granicach działki nr 485/3 o pow. 0,3000 ha, poz. rej. G. 338, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065159/3.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR3.3” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej. Teren objęty jest strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

Cena wywoławcza nieruchomości: 44.000,00 zł plus podatek VAT 23 %,

Minimalne postąpienie wynosi: 440,00 zł,

Wadium wynosi: 4.400,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Wpłacenie wadium (w gotówce) w wysokości 4.400,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 5 grudnia 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki). Bliższe informacje pod nr telefonu 748162029.

*

Zarządzeniem nr 339/2017 z dnia 30.10.2017 r. ogłoszono II publiczny przetargu ustny nieograniczony (I przetarg-21.09.2017r.) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Śrem w granicach działki nr 5/4 o pow. 1.0687 ha, poz. rej. G. 33, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065488/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze i symbolem „ZL” o funkcji podstawowej: lasy i zadrzewienia. Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zwane dalej „Lasami Państwowymi” ma prawo pierwokupu w/w nieruchomości na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.

Cena wywoławcza nieruchomości: 52.140,00 zł,

Minimalne postąpienie: 530,00 zł,

Wadium wynosi: 5.220,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Wpłacenie wadium (w gotówce) w wysokości 5.220,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 5 grudnia 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki). Bliższe informacje pod nr telefonu 748162029.

*

Zarządzeniem nr 340/2017 z dnia 30.10.2017 r. ogłoszono II publiczny przetargu ustny nieograniczony (I przetarg 03.08.2017 r.) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Topola w granicach działki nr 259 o pow. 1,3500 ha, poz. rej. G. 216, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065596/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze (ok. 70,63%) oraz symbolem „U5.4” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy usługowej – usługi turystyki i rekreacji (ok. 29,37%).

Cena wywoławcza nieruchomości: 90.490,00 zł w tym:

  • – na cele rolne  35.354,44 zł  kwota zwolniona z podatku VAT,
  • – na cele usługowe 55.135,56 plus podatek VAT 23%,

Minimalne postąpienie wynosi: 910,00 zł,

Wadium wynosi: 9.050,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Wpłacenie wadium (w gotówce) w wysokości 9.050,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 5 grudnia 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki). Bliższe informacje pod nr telefonu 748162029.