• Zarządzeniem nr 180/2023 z dnia 20.07.2023 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 198/4 o pow. 0,1856 ha stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  • W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 20.07.2023 r. do dnia 10.08.2023 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się w/w nieruchomość.