Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

##

Zarządzeniem nr 103/2019 z dnia 10 maja 2019 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 213/1 o pow. 0,8114 ha, poz. rej. G. 311, AM – 18, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00066710/1.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MN3.1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i symbolem „KDW” o przeznaczeniu podstawowym: tereny dróg wewnętrznych i dojazdów.

Przez teren działki przebiega obszar zieleni wewnętrznej wyłączonej z lokalizacji zabudowy i znajduje się elektroenergetyczna linia kablowa 20kV – istniejąca i projektowana. Działka leży w proponowanych granicach obszaru zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 168.500,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) plus podatek VAT 23 %,
  • Minimalne postąpienie wynosi: 1.690,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych),
  • Wadium wynosi: 16.850,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 19 czerwca 2019 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

##

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 729057859, 729057846.