• Zarządzeniem nr 7/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r. ogłasza się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 603/3 o pow. 0,1222 ha, poz. rej. G. 275, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1Z/00041830/7. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MN3.1” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na terenie działki znajduje się obszar zieleni wewnętrznej wyłączony z lokalizacji zabudowy oraz główna sieć wodociągowa Ø200 mm. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 31 650,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) plus podatek VAT 23%. Minimalne postąpienie wynosi – 320,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia złotych). Wadium wynosi – 3.170,00 zł (słownie: trzy tysiące sto siedemdziesiąt złotych). Przetarg odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 13 lutego 2024 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).
  • Zarządzeniem nr 8/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r. ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły o pow. użytkowej 391,67 m².(parter o pow. 212,31 m² i piętro o pow. 179,36 m²) położona w obrębie Ożary nr 37 w granicach działki nr 197/8 o pow. 0.0410 ha, rej. G. 263, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00057260/5. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej. Działka znajduje się w granicy obszaru ograniczonego użytkowania od cmentarza – 50 m. Budynek położony na w/w działce znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 222.660,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych) Minimalne postąpienie wynosi – 2.230,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych). Wadium wynosi – 22.270,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych).  Przetarg odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 13 lutego 2024 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).
  • Zarządzeniem nr 9/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r. ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pomianów Górny w granicach działki nr 235 o pow. 0.2200 ha (droga), rej. G. 63, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061477/0. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „9.1 PG, PEF” o przeznaczeniu podstawowym: tereny eksploatacji kopalin, tereny rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii stanowiących farmy fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 100 kW i symbolem „9.1P, PEF” o przeznaczeniu podstawowym: tereny obsługi obszarów eksploatacji złóż kopalin, tereny zakładów górniczych, tereny zwałowisk, tereny rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii stanowiących farmy fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 100 kW. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 22.660,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych) plus podatek VAT 23 %. Minimalne postąpienie wynosi – 230,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych).  Wadium wynosi – 2.270,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych).  Przetarg odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 13 lutego 2024 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).
  • Zarządzeniem nr 10/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r. ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Topola w granicach działki nr523 o pow. 0.1300 ha (droga), rej. G. 206, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00064529/1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „15.1 PG, PEF i 15.1 PGF” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny eksploatacji kopalin, tereny rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii stanowiących farmy fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 100 kW, tereny filarów ochronnych w złożach kopalin, tereny zieleni urządzonej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 13.580,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych) plus podatek VAT 23 %. Minimalne postąpienie wynosi – 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych). Wadium wynosi – 1.360,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt złotych). Przetarg odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 13 lutego 2024 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).
  • Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20, nr telefonu 729057859.