• Zarządzeniem nr 155/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. ogłoszono publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Mrokocin w granicach działki nr 120 o pow. 0,5327 ha, rej. G. 91, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00052212/9. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2023 r.
  • W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny rolnicze.
  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 29. 780,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych). Minimalne postąpienie wynosi: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych). Wadium wynosi: 2.980,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych).
  • Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2023 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 03 sierpnia 2023 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).
  • Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20, 19, nr telefonu 729057859, 729057846.