• Zarządzeniem nr 233/2023 z dnia 01 września 2023 r. ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/8 o pow. 0.9570 ha, rej. G. 99, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061364/5. Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy drodze Kamieniec Ząbkowicki – Paczków. Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się ruiny budynku, zakrzaczenia oraz pojedynczy drzewostan. Nieruchomość wolna jest od wszelkich roszczeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
  • W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „P1.4” o przeznaczeniu podstawowym: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i symbolem „ZR” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zieleni urządzonej w tym na gruntach zrekultywowanych. Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 20 kV.
  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 156.430,00 zł + podatek VAT 23% (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści złotych). Minimalne postąpienie wynosi: 1.570,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt złotych). Wadium wynosi: 15.650,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych).
  • Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2023 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 03 października 2023 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).
  • Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20, nr telefonu 729057859.