Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

##

Zarządzeniem nr 263/2019 z dnia 30 sierpnia 2019. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Chałupki w granicach działki nr 259 o pow. 0.0800 ha (droga), poz. rej. G. 157, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061454/3.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich zobowiązań i roszczeń na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 20 kV oraz granica obszaru zbiornika wód podziemnych nr 338. Ponadto przez teren działki przebiega rezerwa terenu dla obejścia wsi Chałupki drogą nr 395.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych),
  • Minimalne postąpienie wynosi: 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych),
  • Wadium wynosi: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 8 października 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 1 października 2019 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

##

Zarządzeniem nr 264/2019 z dnia 30 sierpnia 2019. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Chałupki w granicach działki nr 263 o pow. 0.4100 ha (droga), poz. rej. G. 157, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061454/3.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich zobowiązań i roszczeń na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 20 kV oraz granica obszaru zbiornika wód podziemnych nr 338.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 41.000,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych),
  • Minimalne postąpienie wynosi: 410,00 zł (słownie: czterysta dziesięć złotych),
  • Wadium wynosi:100,00 zł (słownie: cztery tysiące sto złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 8 października 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 1 października 2019 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

##

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18, 19 – nr telefonu 729057859 lub 729057846.