Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki

  • Zarządzeniem Nr 79/2022 z dnia 07 marca 2022 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położone w obrębie Pomianów Górny w granicach działek nr 51/3, 51/4 i 50.
  • Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 07.03.2022 roku do dnia 28.03.2022 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się w/w nieruchomość.