Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki. 

*

Zarządzeniem nr 204/2015 z dnia 21.07.2015 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Starczów w granicach działki nr 17 o pow. 0.8621 ha, poz. rej. G. 432, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065685/9.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1o funkcji podstawowej: tereny rolnicze (ok. 80,27%) oraz symbolem „MR2.2” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej (ok. 19,73%). Teren objęty jest strefą obserwacji archeologicznej i strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 49.300,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta złotych) – w tym:

– na cele rolne 23.516,00 zł kwota zwolniona z podatku VAT

– na tereny zabudowy 25.784,00 plus podatek VAT 23%.

Minimalne postąpienie wynosi – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych)

Wadium wynosi – 4.930,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset trzydzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 08 września 2015 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 4.930,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 01 września 2015 r. (wpłacając należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem nr 205/2015 z dnia 21.07.2015r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Sosnowa w granicach działki nr 231/5 o pow. 0.4340 ha, poz. rej. G. 10, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00053488/1.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 15.280,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych)

Minimalne postąpienie wynosi – 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych)

Wadium wynosi – 1.530,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 08 września 2015 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 1.530,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 01 września 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 74/8162-016 lub 8162-029.