Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

*

Zarządzeniem nr 381/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Starczów w granicach działki nr 27/2 o pow. 0,2400 ha, poz. rej. G. 415, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061739/5.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR2.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej. Teren objęty jest strefą obserwacji archeologicznej i strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 83.600,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych)  plus podatek VAT 23 %,

Minimalne postąpienie wynosi: 840,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści złotych),

Wadium wynosi – 8.360,00 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 24 stycznia 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem nr 382/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 250,30 m², pow. zabudowy 310 m² i kubaturze 2050 m³, położona w obrębie Pomianów Górny w granicach działki nr 24 o pow. 0,1740 ha, poz. rej. G. 95, AM-1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00053140/0.

Teren i obiekt położony w odległości około 200 m od  zbiorników wodnych „TOPOLA i KOZIELNO” przy drodze Kamieniec Ząbkowicki – Paczków. Budynek położony na w/w nieruchomości znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Ponadto dla w/w nieruchomości została wydana Decyzja Nr 80/2014 z dnia 01 kwietnia 2014 r. na rozbiórkę budynku gospodarczego.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest w części symbolem „U4.3” (około 80,97%) o funkcji podstawowej: tereny zabudowy usługowej komercyjnej – projektowane i w części symbolem „R1” (około 19,03%) o przeznaczeniu podstawowym: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 43.520,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia złotych),

Minimalne postąpienie wynosi: 440,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści złotych),

Wadium wynosi: 4.360,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 24 stycznia 2017 r. (wpłacając wadium należy podać nr działki).

*

Zarządzeniem nr 383/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej obrębie Topola w granicach działki nr 259 o pow. 1.3500 ha, poz. rej. G. 216, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065596/8.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej:  tereny rolnicze (ok. 70,63%) oraz symbolem „U5.4” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy usługowej – usługi turystyki i rekreacji (ok. 29,37%).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 88.850,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) – w tym:

  • na cele rolne  34.731,47 zł  kwota zwolniona z podatku VAT
  • na cele usługowe 54.118,53 plus podatek VAT 23%.

Minimalne postąpienie wynosi: 890,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 8.890,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 24 stycznia 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem nr 384/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 526/58 o pow. 0,1570 ha (droga), poz. rej. G. 930, AM – 4, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065391/1.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MU4.1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej i usługowej.

Na działce nr 526/58 zostanie ustanowiona bezterminowa i nieodpłatna służebność gruntowa (droga konieczna o pow. 0.0358 ha) polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez tą działkę na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 526/13, 526/53, 526/54 i 526/47.         

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 34.760,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych)  plus podatek VAT 23 %,

Minimalne postąpienie wynosi: 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 3.480,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 24 stycznia 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.