Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki. 

#

Zarządzeniem nr 387/2015 z dnia 07.12.2015r. ogłoszono III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Starczów w granicach działki nr 17  o pow. 0.8621 ha, poz. rej. G. 432, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065685/9.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej:  tereny rolnicze (ok. 80,27%) oraz symbolem „MR2.2” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej (ok. 19,73%).  Teren objęty jest strefą obserwacji archeologicznej i strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 49.300,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta złotych) – w tym:

– na cele rolne  23.516,00 zł  kwota zwolniona z podatku VAT,

– na tereny zabudowy 25.784,00 plus podatek VAT 23%.

Minimalne postąpienie wynosi: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych.)

Wadium wynosi: 4.930,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset trzydzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2016 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 07 stycznia 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

#

Zarządzeniem Nr 389/2015 z dnia 08.12.2015 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Sławęcin w granicach działki nr 51/2 o pow. 0.3713 ha, poz. rej. G. 37, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00064133/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 11.180,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto osiemdziesiąt złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych).

Wadium wynosi: 1.120,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 07 stycznia 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

#

Zarządzeniem Nr 390/2015 z dnia 08.12.2015 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 89/3 o pow. 0.2700 ha, poz. rej. G. 392, AM –3, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 8.680,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych).

Minimalne postąpienie wynosi: 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych).

Wadium wynosi: 870,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2016 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 08 stycznia 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

#

Zarządzeniem Nr 391/2015 z dnia 08.12.2015 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Byczeń w granicach działki nr 13/3  o pow. 2,1900 ha, poz. rej. G. 133, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065712/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny rolnicze. Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 20kV oraz główna sieć wodociągowa istniejąca i projektowana.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 80.780,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych) .

Minimalne postąpienie wynosi: 810,00 zł (słownie: osiemset dziesięć złotych).

Wadium wynosi – 8.080,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 08 stycznia 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

#

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.