Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

*

Zarządzeniem nr 279/2015 z dnia 07.09.2015 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Pomianów Górny w granicach działki nr 338/5 o pow. 0.2994 ha, poz. rej. G. 59, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00042820/1.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1o funkcji podstawowej tereny rolnicze. Działka znajduje się w granicach terenu górniczego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 13.900,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset złotych),

Minimalne postąpienie wynosi – 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych)

Wadium wynosi – 1.390,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2015 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 1.390,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 07 października 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem Nr 280/2015 z dnia 07.09.2015 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 144 o pow. 0,3149 ha, poz. rej. G. 101, AM – 4, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061813/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR2.3” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej (około 93%), symbolem „WS’ o przeznaczeniu podstawowym: tereny wód powierzchniowych śródlądowych (około 6%) i symbolem „KD Z2 3178D” o przeznaczeniu podstawowym: tereny dróg publicznych (około 1%). Przez teren działki przebiega główna siec wodociągowa Ø200 mm.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 101.400,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy czterysta złotych)  plus podatek VAT 23 %.

Minimalne postąpienie wynosi – 1.020,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia  złotych).

Wadium wynosi – 10.140,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto czterdzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 10.140,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 07 października 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem Nr 281/2015 z dnia 07.09.2015 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 198/4 o pow. 0,1856 ha, poz. rej. G. 288, AM – 4, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00049084/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.3” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej i symbolem „KD Z2 3178D”o przeznaczeniu podstawowym: tereny dróg publicznych. Na terenie działki znajduje się obszar zieleni wewnętrznej wyłączony  z lokalizacji obiektów budowlanych oraz przebiega główna sieć wodociągowa Ø200 mm.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 35.270,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych)  plus podatek VAT 23 %.

Minimalne postąpienie wynosi – 360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt  złotych).

Wadium wynosi – 3.530,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset trzydzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 3.530,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 07 października 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko.

– : –

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19  lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.