Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  • Zarządzeniem nr 208/2022 z dnia 08.08.2022 r. wykazano do dzierżawy nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 136/1, stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 08.08.2022 r. do dnia 29.08.2022 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się w/w nieruchomość.