Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje o wykazaniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność gminy.

  • Zarządzeniem nr 296/2017 z dnia 04.10.2017 r. wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położone w obrębie Byczeń w granicach działek nr 366/3 o pow. 0,0900 ha, stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  • Zarządzeniem nr 292/2017 z dnia 04.10.2017 r. wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy Złotostockiej 33/8 wraz z udziałem 4/100 części.
  • Zarządzeniem nr 294/2017 z dnia 04.10.2017 r. wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy Złotostockiej 33/11 wraz z udziałem 6/100 części.

Powyższe zarządzenia z wykazem zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 04.10.2017 r. do dnia 25.10.2017 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość.