• Zarządzeniami nr 183-197/2023 wykazano do dzierżawy nieruchomość rolne położone na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki stanowiące jej własność.
  • W/w zarządzenia z wykazem zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 01.08.2023 r. do dnia 22.08.2023 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość oraz na stronie internetowej BIP Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  • Podania o dzierżawę należy składać w tut. Urzędzie do dnia 31.08.2023 r.