• Zarządzeniem Nr 175/2023 z dnia 13 lipca 2023 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/8.
  • Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 13.07.2023 roku do dnia 03.08.2023 roku oraz opublikowany