Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

*

Zarządzeniem nr 155/2015 z dnia 19.05.2015 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/17  o pow. 0,8215 ha poz. rej. G. 99, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061364/5.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „U4.4” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy usługowej komercyjnej – projektowane.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 64.370,00 zł + podatek VAT 23% (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych).

Wadium wynosi – 6.440,00 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta czterdzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce) w wysokości 6.440,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 18 czerwca 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższe informacje pod nr telefonu: 74/8162016 lub 8162029.

*

Zarządzeniem nr 156/2015 z dnia 19.05.2015 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż Nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/8 o pow. 0,9570 ha poz. rej. G.99, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061364/5.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „P1.4” o przeznaczeniu podstawowym: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, i symbolem „ZR” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zieleni urządzonej, w tym na gruntach zrekultywowanych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 87.420,00 zł + podatek VAT 23% (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 880,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt złotych).

Wadium wynosi – 8.750,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce) w wysokości 8.750,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 18 czerwca 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższe informacje pod nr telefonu 74/8162016 lub 8162029.

*

Zarządzeniem nr 157/2015 z dnia 19.05.2015 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej świetlicy wiejskiej o pow. użytkowej 53,41 m²(przedsionek o pow. 2,64 m2, sala główna o pow. 44,12 m2, pomieszczenie socjalne o pow. 6,65 m2), położona w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II przy ul. Wiejskiej 6a w granicach działki nr 198/1 o pow. 0,0242 ha, poz. rej. G. 288, AM – 4, zapisana w księdze wieczystej  Nr KW SW1Z/00049084/8.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i  zobowiązań na rzecz osób trzecich. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.3” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej  i usługowej. Teren objęty strefą obserwacji archeologicznej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 41.500,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi – 420,00 zł 

Wadium wynosi – 4.150,00 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce) w wysokości 4.150,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia  18 czerwca 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższe informacje pod nr telefonu 74/8162016 lub 8162029.