Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

^^^

Zarządzeniem nr 23/2020 z dnia 09 stycznia 2020. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 250/3 o pow. 0,0406 ha, poz. rej. G. 392, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej. Teren działki objęty jest strefą obserwacji archeologicznej i strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 100,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto złotych) plus podatek VAT 23 %,
 • Minimalne postąpienie wynosi: 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych),
 • Wadium wynosi: 310,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta dziesięć złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 18 lutego 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

^^^

Zarządzeniem nr 24/2020 z dnia 09 stycznia 2020. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 250/6 o pow. 0,0358 ha, poz. rej. G. 392, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej oraz symbolem „KDD” o przeznaczeniu podstawowym: tereny dróg publicznych.  Teren działki objęty jest strefą obserwacji archeologicznej i strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 600,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset złotych) plus podatek VAT 23 %,
 • Minimalne postąpienie wynosi: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych),
 • Wadium wynosi: 160,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 18 lutego 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

^^^

Zarządzeniem nr 25/2020 z dnia 09 stycznia 2020. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 453/12 o pow. 0,5000 ha, poz. rej. G. 392, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 50.280,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych),
 • Minimalne postąpienie wynosi: 510,00 zł (słownie: pięćset dziesięć złotych),
 • Wadium wynosi: 030,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzydzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 18 lutego 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

^^^

Zarządzeniem nr 26/2020 z dnia 09 stycznia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Kolejowej 9/6 w granicach działki nr 550/12 o pow. 0.0136 ha, poz. rej. G. 44, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00041392/4. Lokal położony jest na poddaszu i składa się z pokoju i kuchni-pokoju o pow. użytkowej 17,80 m2. Udział w gruncie oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynosi 8/100 części.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 13.400,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta złotych),
 • Minimalne postąpienie wynosi: 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych),
 • Wadium wynosi: 1.340,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści złotych).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/151/05 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 21.12.2005 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 29, poz. 413 z dnia 09 lutego 2006 roku w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MU1.2” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszanej-mieszkaniowej i usługowej. Budynek położony na w/w działce znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości nie później niż do dnia 20 lutego 2020 r. roku na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śląskie O/ Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002 (dowód wpłaty powinien zawierać numer działki i miejscowość, w której położona jest dana nieruchomość).

^^^

Zarządzeniem nr 27/2020 z dnia 09 stycznia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Kolejowej 9/5 w granicach działki nr 550/12 o pow. 0.0136 ha, poz. rej. G. 44, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00041392/4. Lokal położony jest na I piętrze i składa się z pokoju i kuchni o pow. użytkowej 35,70 m2 oraz pomieszczeń przynależnych – komórki na poddaszu o pow. 3,60 m2. Ogółem pow. użytkowa lokalu i pomieszczeń przynależnych wynosi 39,30 m2.   Udział w gruncie oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynosi 18/100 części.

Dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego zostało wydane Postanowienie Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny z dnia 15 października 2019 r. Sygnatura akt I Co 790/19 w sprawie egzekucji z wniosku Gminy Kamieniec Ząbkowicki przeciwko dłużnikowi o ustanowienie kuratora.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 32.700,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset złotych),
 • Minimalne postąpienie wynosi: 330,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści złotych),
 • Wadium wynosi: 3.270,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/151/05 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 21.12.2005 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 29, poz. 413 z dnia 09 lutego 2006 roku w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MU1.2” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszanej-mieszkaniowej i usługowej. Budynek położony na w/w działce znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości nie później niż do dnia 20 lutego 2020 r. roku na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śląskie O/ Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002 (dowód wpłaty powinien zawierać numer działki i miejscowość, w której położona jest dana nieruchomość).

^^^

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18, 19 nr telefonu 729057859. 729057846.