Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

*

Zarządzeniem nr 257/2016 z dnia 30.08.2016 r. ogłoszono III publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ożary w granicach działki nr 485/3 o pow. 0,3000 ha, poz. rej. G. 338, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065159/3.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR3.3” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej. Teren objęty jest strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 50.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych)  plus podatek VAT 23 %,

Minimalne postąpienie wynosi: 510,00 zł (słownie: pięćset dziesięć  złotych),

Wadium wynosi: 5.050,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 6 października 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 29 września 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem nr 258/2016 z dnia 30.08.2016 r. ogłoszono III publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 319/1 o pow. 0,0883 ha, poz. rej. G. 4, AM – 10, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061810/7.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MN5.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren objęty jest strefą ochrony krajobrazu kulturowego. Na nieruchomości znajduje się ogrodzenie, elementy małej architektury oraz drewniane zabudowania gospodarcze, które nie były przedmiotem wyceny.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 30.280,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych)  plus podatek VAT 23 %,

Minimalne postąpienie wynosi: 310,00 zł (słownie: trzysta dziesięć  złotych),

Wadium wynosi: 3.030,00 zł (słownie: trzy tysiące trzydzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 6 października 2016 r. o godz. 11:00  w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 29 września 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.