Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że:

  • Zarządzeniem Nr 89/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Ożary w granicach działki nr 405/10,
  • Zarządzeniem Nr 90/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Ząbkowickiej 25/4.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy na ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 30.04.2019 roku do dnia 21.05.2019 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.