Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

*

Zarządzeniem nr 352/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Byczeń w granicach działki nr 366/3 o pow. 0,0900 ha, poz. rej. G. 5, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065392/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MN2.3” o przeznaczeniu podstawowym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – projektowane. Teren objęty strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 30.800,00 zł + podatek VAT 23%

Minimalne postąpienie wynosi: 310,00 zł 

Wadium wynosi: 3.080,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 4 stycznia 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Wpłacenie wadium (w gotówce) w wysokości 3.080,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 28 grudnia 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższe informacje pod nr tel.: 748162029.