• Zarządzeniem nr 139/2023 z dnia 02 czerwca 2023 r. ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowana położona w obrębie Pomianów Górny w granicach działki nr 85/2 o pow. 0,4184 ha, AM – 1, poz. rej. G. 101, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1Z/00047278/1. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2023 r.
  • W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R2” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze.Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 20kV.
  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 28.380,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych). Minimalne postąpienie wynosi – 290,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych). Wadium wynosi – 2.840,00 zł (słownie: dwa tysiąca osiemset czterdzieści złotych).
  • Przetarg odbędzie się w dniu 11 lipca 2023 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 04 lipca 2023 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).
  • Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20, nr telefonu 729057859.