Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki

#

Zarządzeniem nr 191/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. ogłoszono II publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem schroniska młodzieżowego o pow. użytkowej 474,60 m2 (parter o pow. 254,40 m2, piętro o pow. 220,20 m2) położonej w obrębie Starczów nr 43 w granicach działki nr 73 o pow. 0,7678 ha, poz. rej. G. 411, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061665/5.  

Nieruchomość obciążona jest umową użyczenia z możliwością wypowiedzenia w każdym terminie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „U1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 442.130,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące sto trzydzieści złotych),

Minimalne postąpienie wynosi: 4.430,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta trzydzieści złotych),

Wadium wynosi: 44.220,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 7 września 2016 r. o godz. 10:00  w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2016 r. (wpłacając wadium należy podać  imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Postępowania dotyczące nieruchomości Gminy Kamieniec Ząbkowicki_16_06_20

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.