Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  • Zarządzeniem nr 95/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 325/3 o pow. 0,5396 ha, rej. G. 337, właściciel Skarb Państwa – użytkowanie wieczyste Gmina Kamieniec Ząbkowicki, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061004/4. Część nieruchomości obciążona jest umową dzierżawy do dnia 12 listopada 2023 r.
  • W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MW2.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Teren działki objęty jest strefą ochrony krajobrazu kulturowego.
  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 520.000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) plus podatek VAT 23%. Minimalne postąpienie wynosi: 5.200,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych). Wadium wynosi: 52.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
  • Przetarg odbędzie się w dniu 11 lipca 2023 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne wymienione warunki.
  • W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium.
  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 04 lipca 2023 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).
  • Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20, nr telefonu: 729057859.