Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  • Zarządzeniem nr 28/2023 z dnia 26.01.2023 r. wykazano do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego część nieruchomości położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 679/10 o pow. 200 m2, stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  • W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 26.01.2023 r. do dnia 16.02.2023 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się w/w nieruchomość.