Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

#

Zarządzeniem nr 338/2015 z dnia 22.10.2015 r. ogłoszono II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Pomianów Górny w granicach działki nr 338/5 o pow. 0.2994 ha, poz. rej. G. 59, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00042820/1.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej tereny rolnicze. Działka znajduje się w granicach terenu górniczego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 13.900,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset złotych)

Minimalne postąpienie wynosi: 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych)

Wadium wynosi: 1.390,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2015 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 19 listopada 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

#

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 74/8162-016 lub 8162-029.